exposició 07/04/23.
daniele cima. pintura.
milà 1950.

Daniele Cima va néixer a Milà, Itàlia, el 1950, com a descendent directe d’Otto i Camillo Cima, protagonistes de l’escena artística i cultural milanesa de finals del segle XIX als camps de la poesia, la literatura, el periodisme, la pintura i la caricatura. El seu avi matern, Marino Parenti, també va ser un apreciat pintor i una figura molt activa, implicada en diversos àmbits de l’escena cultural. Per la seva banda, Daniele Cima ha estat als anys setanta, vuitanta i noranta un reconegut director artístic i dissenyador gràfic, figura clau de la creativitat i el disseny italians, especialment apreciat per la seva capacitat per combinar el rigor amb l’experimentació visual i la seva constant cerca de solucions creatives insòlites amb una clara sensibilitat per l’estètica. Algú li ha arribat a definir “el millor director artístic italià de tots els temps”. A partir del nou mil·lenni, es va dedicar sobretot a l’art pur, mitjançant la creació d’una sèrie de projectes artístics, caracteritzats per conceptes bàsics precisos, acompanyats d’execucions de virtuosisme gràfic notable. Tota la trajectòria artística de Cima ha estat marcada per la fugida de l’obvietat i la seva sofisticada burla de qualsevol regla, que, tanmateix, li són molt conegudes. És un transformador, capaç de fer bell allò lleig, viu allò trist, interessant allò avorrit. Daniele Cima sap percebre la realitat d’una altra manera i proposar-la d’una altra manera, a través de formes i combinacions de colors que representen la seva manera personal d’interpretar-la, basada en oxímoron: rigorosa però imprevisible, lògica però imaginativa, ordenada però sorprenent, despreocupada però profunda , freda però calenta. La producció artística de Daniele Cima expressa una forta energia vital, una positivitat, una esperança, una visió optimista que ens remet al fenomen de l’art pop, que sempre n’ha estat el punt de referència. Tota la seva obra artística dels darrers trenta anys està documentada al volum “Coming Out”, editat per Eugenio Alberti Schatz, publicat per Antiga Edizioni, que va sortir a la venda el 2021, i es va exposar a:

Daniele Cima was born in Milano, Italy, in 1950, as a direct descendent of Otto and Camillo Cima, protagonists of the late nineteenth century arts and cultural scene in Milan in the fields of poetry, literature, journalism, painting and caricature. His maternal grandfather, Marino Parenti, was also a valued painter and a very active figure, involved in a number of areas on the cultural scene. For his part, Daniele Cima in the seventies, eighties and nineties has been a well-known art director and graphic designer, a key figure in Italian creativity and design, particularly appreciated for his ability to combine rigour with visual experimentation and his steady search for unusual creative solutions with a clear sensitivity for aesthetics. Someone has even defined him “best italian art director ever”. Starting from the new millennium, he mostly dedicated himself to pure art, through the creation of some series of artistic projects, characterized by precise basic concepts, accompanied by executions of remarkable graphic virtuosity. All Cima’s artistic journey has been marked by the escape from the obviousness and his sophisticated mocking of any rule, which, however, are very well known to him. He is a transformer, capable of making the ugly beautiful, the sad lively, the boring interesting. Daniele Cima knows how to perceive reality differently and propose it differently, through shapes and color combinations that represent his personal way of interpreting it, based on oxymorons: rigorous but unpredictable, logical but imaginative, ordered but surprising, carefree but profound, cold but hot. Daniele Cima’s artistic production expresses a strong vital energy, a positivity, a hope, an optimistic vision that brings us back to the phenomenon of pop art, which has always been his point of reference. All his artistic work of the last thirty years is documented in the volume “Coming Out”, edited by Eugenio Alberti Schatz, published by Antiga Edizioni, released in 2021, and was exhibited at:

 • Children Foundation, Londres, 2006
 • Palazzo Corgna, Città della Pieve, 2008
 • Galerie Rivoli, Ginebra, 2013
 • Spazio Rigatti, Riva del Garda, 2015
 • Cascina Cuccagna, Milà, 2016
 • Triennale, Milà, 2017
 • Studio Bolzani, Milà, 2018
 • Liceu Beccaria, Milà, 2019
 • Galleria Artesì, Mòdena, 2019
 • Spazio Gilco, Milà, 2019
 • Triennale, Milà, 2021
 • Galleria La Nuvola, Roma, 2021
 • Tipoteca, Cornuda, 2022
 • Mutty, Castiglione delle Stiviere, 2022
 • Festival Giacimenti Urbani, Milà, 2022